Alg.voorwaarden

1° De klant bevestigt dat die kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden vooraleer die een aankoop aangaat.

2° Offertes zijn vrijblijvend en kunnen geweigerd worden door Decorazon.

3° Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief transportkosten, tenzij anders vermeld.

4° De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
5° Decorazon heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.

6° Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

7° In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. (enkel voor de artikelen die standaard worden gekocht op de website, niet voor op maat gemaakte artikelen). Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Decorazon, 8930 Lauwe, Lauwbergstraat 18, België. Dit geldt enkel voor de standaardgoederen.

8° Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

9° Door te bestellen op de internet site van Webshop Decorazon, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces.

10° Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

11° Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.

12° De uitvoering van op maat gemaakte artikelen, start pas na het betalen van een voorschot of de volledige verkoopprijs.

13° Decorazon kent zich het recht toe - bij op maat gemaakte producten - om redelijkgewijs kleine aanpassingen te doen aan het origineel bestelde artikel.

14° Bestellingen gelden enkel door middel van uitdrukkelijke goedkeuring van Decorazon. De eigen inbreng van de klant moet eveneens worden voorgelegd aan en goedgekeurd door Decorazon.

15° Bij op maat gemaakte artikelen wordt standaard een voorschot ten belope van 50% van de aankoopprijs gevraagd.

16° Decorazon is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die kan worden toegebracht tijdens de bewerking van de goederen die de klant aan Decorazon toevertrouwt.

16° Indien de klant zich verbindt tot het uitvoeren van prestaties op verplaatsing, dienen kosten die ontspruiten uit overnachting, transport of voeding vergoed te worden.